به گزارش خبرنگار ایرنا، الهام عمر 36 ساله سومالیایی است که در زمان نوجوانی به آمریکا مهاجرت کرده است. او در این دور از رقابت ها از طرف حزب دمکرات برای مجلس نمایندگان نامزد شد و توانست «انتخاب تاریخی» لقب بگیرد.
با اتمام رای گیری در ایالت های مختلف، کار شمارش آرا آغاز و تا کنون تکلیف 197 کرسی مجلس نمایندگان روشن شده است، از این تعداد 101 کرسی را دمکرات ها و 96 کرسی دیگر را جمهوریخواهان به دست آورده اند.
برای به دست آوردن اکثریت در مجلس نمایندگان یکی از این دو حزب باید حداقل 218 کرسی را تصاحب کنند.
همچنین شمارش آرای رقابت های مجلس سنا نیز آغاز شده است که از 35 کرسی به رای گذاشته شده تا کنون 15 کرسی به قطعیت رسیده که از این تعداد 13 کرسی متعلق به دمکرات ها و 2 کرسی از آن جمهوریخواهان است.
از این رو، در حال حاضر دمکرات ها 38 کرسی و جمهوریخواهان 45 کرسی از 100 کرسی سنا را در اختیار گرفته اند.
اکثریت متعلق به حزبی خواهد بود که بتواند 51 کرسی سنا را در اختیار بگیرد. پیش از این جمهوریخواهان با داشتن 51 کرسی، اکثریت را در سنای آمریکا تشکیل داده بودند.
اروپام**1429