به گزارش ایرنا، طلایب از اهالی دیترویت و دختر یک مهاجر فلسطینی است.
عمر هم که یک تبعه سومالیایی - آمریکایی است، به عنوان دیگر نامزد مسلمان موفق به راه یابی به مجلس نمایندگان آمریکا شد.
این خبر تکمیل میشود...
شبس ** 9386 **1613